» » Химия пәнінен олимпиада есептерінің шығарылу жолдары


Химия пәнінен олимпиада есептерінің шығарылу жолдары

ШҚО Абай ауданы Кеңгірбай би ауылы
"Шәкәрім атындағы орта мектебі" КММ-нің
химия пәні мұғалімі
Тақырыбы: Химия пәнінен олимпиада есептерінің шығарылу жолдары
8-сыныпқа арналған теориялық тур тапсырмаларының жауабы
(Орындау уақыты 180 минут)
1. Массасы 2,1 г магний мен алюминийден тұратын қоспа тұз қышқылымен әрекеттескенде 2,24л (қ.ж.) сутек бөлінген. Бастапқы қоспаның құрамы қандай?
Шешуі:
Мg+2HCL=MgCL2+H2
2AL+6HCL=2ALCL3+3H2
m Mg=X
m AL=2.1-X
V1H2=хл
V2H2=22,4-хл
Хг ул
Мg+2HCL=MgCL2+H2
24г 22,4л
22.4x
У= -------- =093x
24
2.1-x 22.4-yл
2AL+6HCL=2ALCL3+3H2
54 67,2л
{67.2(2,1-х)=54(2,24-у)
{y=0.93
X=1.2 Mg
mAI=m(қоспа) –mMg=2.1-1.2=0.9г
0.9
W AI = ------------*100%=42.86%
2.1
1.2
W Cu = ------------*100%=57.14%
2.1
Жауабы: 42.86% AI ; 57.14% Cu
2. Төмендегі өзгерісті орында,реакция типтерін жаз.
1 2 3 4 5 6
9
7
P2 O5 AICI3
8 10
Н3РО4 AI2 (SO4)3

1. 2КCIО3= 2KCL+ 3O2 айырылу реакциясы
2. 2Н2+О2= 2H2O қосылу реакциясы
3. 2H2O=2Н2+О2 айырылу реакциясы
4. H2+ CI2=2HCI қосылу реакциясы
5. 2Na+2HCI=2NaCI+ H2 орынбасу реакциясы
6. 2NaCI+F2=2NaF+CI2 орынбасу реакциясы
7. 4P+5 O2=2 P2 O5 қосылу реакциясы
8. P2 O5 +3 H2O=2 Н3РО4 қосылу реакциясы
9. 6HCI+2AI =2AICI3+3 H2 орынбасу реакциясы
10. 2AICI3 +H2SO4= AI2 (SO4)3 + HCI алмасу реакциясы
3. Массасы 4г кальцийді өртеу үшін қанша моль және қанша грамм О2 керек?
Шешуі:
4г xг
2 Са+ O2 =2CaO
80г 32г
4г*32г
X=-----------------=1.6г O2
80г

M 1.6г
V=----------=----------=0.05моль
M 32г/моль
Жауабы: 0,05 моль; 1,6г
4. 5% ерітінді даярлау үшін 2 г қантты ерітетін судың массасы тең
Шешуі:
mеріткіш=mерітінді - mеріген зат
mеріген зат
w = ----------------- *100%
mерітінд
mеріген зат 2г
mерітінд= ---------------- *100% = -------------- *100% =40г
w 5%
mеріткіш=mерітінді - mеріген зат =40-2 =38г
Жауабы: 38г еріткіш қажет.
5. Күміс нитратының 136 мл (ρ= 1,25 г/мл) 10% - ды ерітіндісіне мыс салынды. Мыстың массасын есептеңіз.
Шешуі:
Берілгені:
ω1(AgNO3) – 10%
V(AgNO3) – 136 мл
ρ – 1,25 г/мл
———————————
табу керек: m(Cu) - ?
Шешуі: Cu + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2Ag↓
m AgNO3 = ρ* V= 136 мл*1,25 г/мл=170г
mеріген зат
w = ----------------- *100%
mерітінд
mеріт* w 10г*170
mеріген зат = ---------------- = -------------- =17г
100% 100%
Х г 17г 17*64
Cu + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2Ag↓ Х=-------------------= 3,2г Cu
64г 340г 340
Жауабы: m(Cu) – 3,2г
8-сыныпқа арналған тәжірибелік тур тапсырмаларының жауабы
(Орындау уақыты 120 минут)
6 нөмірленген сынауыққы келесі заттардың ертінділері құйылған: азот қышқылы ; күкірт қышқылы; алюминий хлориді; калий корбанаты; барий нитраты және алюмюний сульфаты,.
Оптималь жоспар құрып және басқа заттарды пайдаланбай қай заттың ертіндісі құйылғаның аңықтандар. Сәйкес реакция теңдеулерін молекулалық және иондық түрде жазыңдар.
НNO3 H2SO4 АІСІ3 K2CO3 Ba(NO3)2 AL2(SO4)3 Эффект
НNO3 Х
Х
Х ----
1 1
H2SO4 Х
Х
------
Х 1 1
AICI3
----- Х ----- ----- ---- 1
K2CO3
------ Х
---- 2 1
Ba(NO3)2
Х
------
Х
3
AL2(SO4)3 -----
Х Х ----
Х 1
6*6=36
36-6=30
30/2=15
Кейбір реакция эффектілері қайталанып келеді. Сонда бізге көрініп тұрған нақты
эффекті 6 болды.
1. ALCL3+3HNO3=AL(NO3)3+3HCL
AL3++3CL-+3H+3NO3= AL(NO3)3 3H+3CL-
AL3+3NO3= AL(NO3)3
2. 2HNO3+K2CO3=CO2 +H2O+2KNO3
.2H+ + 2NO3-+2K+ + CO32-= CO2 +H2O+2K+ + 2NO3-
.2H++ CO32-= CO2 +H2O
3.6HNO3+AL2(SO4)3=3H2SO4+2AL(NO3)3
6H+ + 6NO3-+2AL3++ 3SO42-=6H++ 3SO42-+2AL3+ + 6NO3-
ИОН АЛМАСУ РЕАКЦИЯСЫ ЖҮРМЕЙДІ
4. .3H2SO4 + 2ALCL3=6HCL+AL2(SO4¬)3
6H++3SO42- + 2AL3++6CL-=6H++6CL-+2AL3++3SO4¬2-
ИОН АЛМАСУ РЕАКЦИЯСЫ ЖҮРМЕЙДІ
5. H2SO4 + K2CO3=CO2 +H2O+ K2 SO4
2H+ +SO42- +2 K+ +CO32-=CO2 +H2O+ 2K+ +SO42-
2H+ + CO32-=CO2 +H2O
6. H2SO4 + Ba(NO3)2 = BaSO4 +2HNO3
2H++SO42- + Ba2++ 2NO3- = BaSO4 +2H++2NO3-
Ba2++ SO42= BaSO4
7. 2 ALCL3+3 K2CO3 = AL2(CO3)3 + 6KCI
2 AL3+ +6CI -+6K+ +3CO32- =2AL+3CO32- + 6K++6CI-
ИОН АЛМАСУ РЕАКЦИЯСЫ ЖҮРМЕЙДІ
8. 2 AICI3 + 3Ba(NO3)2 = 2AL(NO3)3 + 3Ba CI2
2AI3++6CI- + 3Ba2++6NO3- = 2AI3++6NO3- + 3Ba2++6 CI-
ИОН АЛМАСУ РЕАКЦИЯСЫ ЖҮРМЕЙДІ
9. Ba(NO3)2 + K2CO3 = BaCO3 +2KNO3
Ba2++2NO3- + 2K+ +CO32- = BaCO3 +2K+ +2NO3-
Ba2++ CO32= BaCO3
10. 3Ba(NO3)2 +AL2(SO4)3= 3 BaSO4 + 2AL(NO3)3
3Ba2+ +6NO3- +2AІ3++3SO42-= 3 BaSO4 + 2AІ3++6NO3-

3 Ba2++ 3 SO42= 3BaSO4 ақ тұнба
11. 3 K2CO3 + AL2(SO4)3= AL2(CO3)3 +3K2 SO4
6K+ +3CO32+ + 2AI3+ +3SO42- = 2AI3+ +3CO32- +6K+ +SO42-
ИОН АЛМАСУ РЕАКЦИЯСЫ ЖҮРМЕЙДІ
9-сыныпқа арналған теориялық тур тапсырмаларының жауаптары.
(Орындау уақыты 180 минут)
1. Тотығу-тотықсыздану реакцияларын құрастыру және теңестіру керек.
а)СН4+О2 СО2+Н2О
б)AgNO3 Ag+NO2 +O2
-4 +1 +4 -2 +1 -2
C H4+ 2O0 2 CO2 + 2H2O
C-4 -8 e C+4 4 2 тотығу,тотықсыздану
O 02 -4e 2O 02 1 тотықсыздану, тотығу

2AgNO3 2Ag+2NO2+O 02
2O2-2 -4 e O02 4 1 тотығу, тотықсыздану
Ag+1 Ag0 4 тотықсыздану, тотығу
2. 10г алюминий мен мыстан тұратын қоспа тұз қышқылымен әрекеттескенде 2,24л (қ.ж.) сутек бөлінген. Бастапқы қоспаның құрамы қандай?
Бер: Шешуі:
m (Al + Cu) =10 г 2Al+6HCl=2АICI3+3H2
Vm =22,4 г/ моль•3 моль=67,2 л Cu+HCI=
Vн2 =2,24 Аr АI=27*2=54
Табу керек: 2, 24
WАI=? X=-------=1.8
W Cu=? 67.2
3. Химиялық теңдеу бойынша есептер.
Лабораторияда азот қышқылын алу үшін 17г NaNO3 және 20 г H2 SO4 алынды.Түзілген HNO3-тің массасын тап.
Шешуі:
17г 20г Xг
2NаNO3+H2SO4=Nа2SO4+2HNO3
170 98 126
17г
V1NаNO3= ------=0.1моль
170
20
V2 H2SO4 =----------- = 0.2 моль
98
V1NаNO3< V2H2SO4
0.1моль<0.2моль
17г NаNO3------- XгHNO3
170г NаN03------ 126HNO3
17г * 126г
X= ----------- -- =12г
170г
Жауабы:m HNO3=12г
4. Қосылыстың эмпирикалық және шынайы формуласын тап.
Құрамында 80% С және 20% Н бар қосылыстың формуласын тап.
Mr(Сх Ну )=30
Шешуі:
W
X:У= ---------
Аr
\ 80%
X= ------- =6.6: 6.6=1*2=2
12
20
У= ------- -=20:6.6=3*2=6
1
Жауабы: Mr C2H6=30
5. Дегидратация реакциясына (катализатор қатысында) массасы 92 г этанол қатысты. Іс жүзіндегі шығымы 75 % болатын болса, этанолдан алынған этиленнің (қ.ж.) көлемі қандай?

Шешуі:
92г 75% xл
C2H5OH------ C2H4+H2O
46г 22.4л
m іс-ж
Ŋ = ---------* 100%
m теор
ŋ*mтеор 75%*92г
m іс-ж =--------- -= ----------- =1.67 г C2H5OH
100% 100%
1.67г C2H5OH ----Xл C2H4
46г C2H5OH---- 22.4л C2H4
1.67г*22.4л
X= --------------- =0.81г C2H4
46г Жауабы: 081г C2H
ХО- 2014 мектепшілік 9-сыныпқа арналған
тәжіриебелік тур тапсырмаларының жауабы
(Орындауға уақыт 120 минут)
5 нөмірленген сынауықта келесі заттардың 0,1 М ертінділері құйылған: тұз қышқылы, натрий сульфаты, калий корбанаты , барий хлориді, темір (ІІ) сульфаты тек осы заттарды пайдаланып, қай сынауыққа қай заттың ертіндісі құйылғаның аңықтаңыздар.
Анализ жасау жоспарын жасап, тиісті реакция теңдеулерін жазыңдар.
HCI Nа2SO4 K2CO3 BаCI2 FeSO4 Σ
HCI X ------
X -------- 1
Nа2SO4 -
X -
Х 1
K2CO3 - X

1
2
BаCI2 Х
X
3
FeSO4 - Х
X 2
5*5=25
25-5=20
20/2=10
Кейбір реакция эффектілері қайталанып келеді. Сонда бізге көрініп тұрған нақты эффекті 5 болды.
1. 2НCI + Na2SO4= H2SO4 +2NACI
2H- + 2CL- + 2Na+ + SO42-=2H + SO42 + 2CL- + 2Na+
ИОН АЛМАСУ РЕАКЦИЯСЫ ЖҮРМЕЙДІ
2 . 2HCI + K2CO3 = H2O+CO2 + 2KCI
2H+ + 2CL- + 2K- + CO32-=2K- + 2CL- + CO2 + H2O
2H+ + CO32-= + CO2 + H2O
3 . 2HCI + 2FeSO44 = H2SO4 + FeCI2
2H- + 2CI- + Fe2- SO42- = 2H- + SO42- Fe2+ 2CI-
ИОН АЛМАСУ РЕАКЦИЯСЫ ЖҮРМЕЙДІ
4 . Na2SO4 + K2CO3 = Na2CO3 + K2SO4
2Na+ + SO42- + 2K + + CO32- = 2 Na+ + CO32- + 2K + + SO42-
ИОН АЛМАСУ РЕАКЦИЯСЫ ЖҮРМЕЙДІ
5 . Na2SO4 + BaCI2 = 2NaCI + BaSO4
2Na++SO4 2- + Ba2++2CI- = 2Na++2CI-+ BaSO4
Ba2++ SO42= BaSO4 ақ тұнба
6. K2CO3+ BaCI2= BaСO3 +2КСІ
2K++CO32-+ Ba2++2CI-= BaСO3 +2К++2СІ-
Ba2+++CO32-= BaСO3
7. K2CO3+ ҒеSO4= ҒеСO3 + K2SO4
2K++CO32-+ Ғе2++SO42- = ҒеСO3 + 2K++SO4
Ғе2+ ++CO32-= ҒеСO3
8. BaCI2+ ҒеSO4= BaSO4 +ҒеCI2
Ba2++2CI- + Ғе2++SO42= BaSO4 + Ғе2++ 2СІ-
Ba2++ SO42= BaSO4 ақ тұнба
Автор: dauke | 4-03-2015, 22:23
Қарау саны: 5513
    
Жарнама

Пікір жазу
Сіздің есіміңіз: *
Эл.почта: *
Жартылай семіз Қисайған мәтін Сызылған мәтін Сызылған мәтін | Сол жаққа қою Ортаға қою Оң жаққа қою | Смайлик қою Сілтеме қоюҚорғалған сілтеме қою Выбор цвета | Жасырын мәтін Үзінді қою Таңдалған мәтінді транслитерден кирилицаға ауыстыру Вставка спойлера
Қауіпсіздік коды: Қауіпсіздік кодын көрсету үшін осы суретті қосыңыз
Жаңарту, егер код көріңбесе
Кодты енгіңіз: :