Е дыбысы мен әрпі

Ақтөбе қаласы №58 жалпы білім беретін орта мектебі

Нуртаза Дархан Сагинулы

Бастауыш сынып мұғалімі

Пәннің аты: Сауаташу

Сыныбы: 1 Б

Сабақтың тақырыбы: Е дыбысы мен әрпі

Сабақтыңмақсаты:

1.Білімділік. Оқушыларды Е әрпініңтаңбасымен, жазбатүріментаныстыру. Сөздердібуындапоқыту. Сөйлемдергеталдаужасау. Дыбыстықталдаужасау.

2.Тәрбиелік. Табиғаттықорғауға, аңдарменағаштарғақамқорлықжасауға, жолдастарынсыйлайбілугетәрбиелеу.

3.Дамытушылық. Логикалықойлау, көзбенкөру, естуарқылыестесақтаутанымдықкабілеттеріндамыту.

Сабақтыңтүрі:Дәстүрлісабақ

Сабақтыңтипі:Жаңасабақтымеңгерту

Сабақтыңәдісі:сұрақ-жауап, талдау, баяндау

Жаңа технология:дамытаоқыту

Сабақтыңкөрнекілігі:орманбейнесі, плакат, кеспеәріптер, аңдарсуреті, дауысты, дауыссыздыбыстарүйшігі

Сабақтыңбарысы:

I. Алғашқыұйымдастырубөлімі

·Саламатсыздарма, балалар.
Отырақойыңыздар

Бүгінбіздесауаташусабағыерекшесабақболмақ. Бізгекөптегенконақтаркеліп, сендердіңбілімдеріңді, тәртіптеріңді, алғырлықтарыңдытексеругекеліпотыр. Ендешеөзөнеріміздікөрсетіп, сабағымыздыбастайық. Бүгінгісабақтажаңаәріппен, оныңдыбысталуыментанысамыз, оләріптісабақбарысындабілетінболасыңдар. Сөздероқып, дыбыстықталдаужасаймыз.

II. Үйтапсырмасынтексеру

—Балалар, бізөткенсабақтақандайдыбыспентанысыпедік?(ң)

—Қанедыбыстайық (ң, ң, ң)

—Кімайтады ң дыбысықандайдыбыс? (дауыссыз)

—Неліктен? (себебікедергігеұшырапайтылыптұр)

—ң дыбысынақатыстысөздеройлайықшы. (аң,оң, тоң, жаңбыр, жаңғақт.с.с.)

—өтежақсы

—Ендешеаңсөзінбуынғабөлейік (1 буын) ң дыбысықайжердеестіледі?

(сөзсоңында)

—Жаңбырсөзінбуынғабөлейік (2 буын) ң дыбысынешіншібуындаестіледі?

(1-ші)

—Жа-ңасөзінбуынғабөлу. (2 буын)

—ң дыбысынешіншібуындаестіледі? (2-ші)

—Балалар, бізмысалдаркелтіріпжатырмыз.

Солмысалдардыңішінде ң дыбысынанбасталатынсөз бар ма? (жоқ)

Ң дыбысы сөздің ортасында, соңында келеді екен, еш уақытта сөз басында кездеспейді екен.

Оқулықпенжұмыс

Оқулықтаберілгенсөздердіоқыту.

Сөздердібуынғабөлу.

Сөздердіқатыстырыпсөйлемқұрау.

3 балаға «Аңдар» мәтініноқыту, не түсінгендерінсұрау.

Соныменаңдардыңпайдасыкөпекен.

Олардықорғаукерек.

—Олардыңқандайпайдасы бар?

—Олардыңтерісіненәдемітондартігеді.

—Балаларбұлаңдарданбасқақандайаңдардыбілесіңдер? (қоян, түлкі, аю, тиін, т.с.с.).

—Балалар осы орманныңшетінде 2 үй бар екен. Төбелерініңбірікөкшатыр, біріқызылшатыр. Бұлүйлердедыбыстартұрадыекен.

—Балалар неге щатырларыкөк, қызылдепойлайсыңдар? Себебіондадауысты, дауыссыздыбыстартұрады.

Қанебұлүйлердеқандайдыбыстартұратынынайтыпжіберейік, олүшінөтілгендыбыстардықайталапжіберейік. Қандайдауыстыдыбыстарментаныстық? (а,о,ы,у,ү) Оларқандайдауыстыдыбыстар?

Қандайдауыссыздыбыстарментаныстық? (т,п,н,ғ,л,р,ш,й,қ,м,д,б,с,ж)

Дұрысайтасыңдарбалалар.

Балалар бүгін осы үйлердің бірін тағы да дыбыспен толтырамыз. Оныңқандайдыбысекенінбілуүшінтоқылдаққаесінжиюғакөмектесейік. Соныменормандатағықандайаңболадыдедік? (тиін, аю, қасқыр, қоян). Осы аңдардыңішіндеқайсысыжидек, жаңғақтеретін? (тиін).

Дұрысайтасыңдар?

—Балаларбүтінтиінбасқабірағаштыңжаңғағынтауыпалыпты. Олжаңғақеменағашынікі. Тоқылдақтыңқонғанағашысоныменқандайағашекен? (Еменағашы). Еменағашыныңбасқаағаштарданқандайайырмашылығы бар депойлайсыңдар? (оныңдіңіжуанболады)

Балалаременағашынаүш-төртадамтұрыпқұшақтағандағықұлашыәзержетеді. Оныңдіңісондайжуанболадыекен. Емен 1000 жылғадейінжасайды. 80 жылдабиіктейді. Ол суда шірімейді, көпірсондықтанкөпірсалғанда, кеме, вагондардыеменағашынанжасайдыекен. Бізотырғанпарталар да еменағашынанжасалады. Соныменқатаременағашыныңемдікқасиеті да бар. Еменжаңғағынан крахмал, спирт дайындайды. Шеберлернешетүрлібұйымдаржасайды. Ал ендібалалар осы еменсөзінбуынғабөлейікші.

Е-мен (2 буың)

—Емендегенсөздебізгетанысемесдыбысестіледі. Олқандайдыбыс? (е)

Е дыбысындыбыстату (е-е-е)

Е қалайестіледі? (Әндетіп, созылып)

—Ендешеолқандайдыбысқажатадыдепойлайсыңдар? (дауысты)

—Балаларендешебүгінгітанысатындыбысымызқандайдыбысекен? (е)

Енді е дыбысынөзүйінеорналастырайық.

 


Біз «е» дыбысындауыстыдыбыстарүйініңекіншібөлмесінеорналастырамыз. Неліктендепойлайсыңдар? (Өйткені е дыбысыжуандауыстыларғажатпайды, олжіңішкедауыстыдыбыс)

Сергітусәті:

Ормандағыаюдың,
Құлпынайыкөпекен
Теріп—теріпалайық,
Қалтамызғасалайық.

 

Оқулықпенжұмыс:

Е мен не ме ре ел жел

Е ден не ме не ер жер

Сөздердібуынғабөліпоқу.

Сөздегі е дыбысыбуындаестілетінін табу.

Дәптерменжарыс:

—Балаларбіз е дыбысынестіпдыбыстадық, енді оны көзімізкөріпәрпінжазамыз.

Е-? көркемжазу

Элементтеріментаныстыру

Үлгідәптерге е әрпінжазу

Соныменбізбүгінқандайдыбыспентанысып, оныңтаңбалануынжаздық? (е)

Е қандайдыбысболды? (дауыстыжіңішке)

Қандаймықтыағашпынтаныстық (емен)

Сабағымыздыңсоңында мен бірөлеңоқимын. Не туралыекенінтыңдапотырыңдар.

Орманға бара жатқандар,
Тіршілікдәмінтатқандар.
Ормандықорғаңдар,
Аңдар мен құстардыатпаңдар.
Олардатиттейжүрек бар,
Өміргедегентілек бар.
Өтінемінтүгелбәріңнен,
Ормандыөрттенсақтаңдар.

Соныменбалалартабиғатты, орманды, аңдардықорғауымызкерек. Тоқылдаққұсапертетұрыпеңбекетуімізкерекекен.

Бүгінгісабағымызды «өтежақсы» қатынасқаноқушыларғатиінніңжинағанеменағашыныңжаңғақтарынсыйғатартамын.

Үйгетапсырма75 бет Еменоқу, сөздердіоқу, үлгіжазу.

 

Автор: dauke | 5-02-2016, 21:51
Қарау саны: 3094
    
Жарнама

Пікір жазу
Сіздің есіміңіз: *
Эл.почта: *
Жартылай семіз Қисайған мәтін Сызылған мәтін Сызылған мәтін | Сол жаққа қою Ортаға қою Оң жаққа қою | Смайлик қою Сілтеме қоюҚорғалған сілтеме қою Выбор цвета | Жасырын мәтін Үзінді қою Таңдалған мәтінді транслитерден кирилицаға ауыстыру Вставка спойлера
Қауіпсіздік коды: Қауіпсіздік кодын көрсету үшін осы суретті қосыңыз
Жаңарту, егер код көріңбесе
Кодты енгіңіз: :